สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ


แสดงความคิดเห็น