สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยุ่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566(ชม0023.1/76)


แสดงความคิดเห็น