สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับทุนประเภท 1 (ข) เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานสัมมนาและประชุมในต่างประเทศ (ชม0023.1/77)


แสดงความคิดเห็น