สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ


เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบถ่ายทอดสดฯ


แสดงความคิดเห็น