สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศในห้วงวันลาพักผ่อน (ชม0023.1/1434)


แสดงความคิดเห็น