สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอไชยปราการ เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ ระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ (ชม0023.1/3961)


แสดงความคิดเห็น