สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม


เรื่อง ขอเบิกเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นงบประมาณปี พ.ศ.2563 (ชม0023.5/27526)


แสดงความคิดเห็น