สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่อาย และนายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ชม0023.3/28390)


แสดงความคิดเห็น