สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภออมก๋อย เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ-สูง เข้าหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลอมก๋อย (ชม0023.3/1183)


แสดงความคิดเห็น