สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้านไม่สะอาด (ชม0023.3/15648)


แสดงความคิดเห็น