สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นายอำเภอหางดง สันทราย ดอยสะเก็ด แม่แตง เรื่อง การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯ (ชม0023.3/16034)


แสดงความคิดเห็น