สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอฝาง เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฯ (ชม0023.3/2944)


แสดงความคิดเห็น