สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออน กัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ชม0023.329749)


แสดงความคิดเห็น