สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่แตง สันทราย พร้าว ฝาง แม่ออน สะเมิง เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้


แสดงความคิดเห็น