สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. นายก ทน.ชม. และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64


แสดงความคิดเห็น