สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง


เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 (ชม0023.5/ว27670)


แสดงความคิดเห็น