สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 (ชม0023.5/1887)


แสดงความคิดเห็น