สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ชม0023.3/16054)


แสดงความคิดเห็น