สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่อาย สะเมิง ไชยปราการ เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯ (ชม0023.3/16037)


แสดงความคิดเห็น