สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอทุกอำเภอนายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการฝึกอบรมการตจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้าง พ.ศ. 2562


แสดงความคิดเห็น