สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวัดหยุดราชการ (ชม0023.1/2120)


แสดงความคิดเห็น