สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นายก อบจ.ชม เรื่อง ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่ผู้รับบำนาญครู กรณีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป (ชม0023.5/15755)


แสดงความคิดเห็น