สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัดไตรมาสที่ 3 ปี 2566 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2566) (ชม0023.3/28500)


แสดงความคิดเห็น