สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขอนุมัติเดินทางไปราชการนอกเขตจังหวัด (ชม0023.1/15752)


แสดงความคิดเห็น