สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง โอน (บ้าย) และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม 0023.6/ว 28501)


แสดงความคิดเห็น