สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประเมินอุทธรณ์ภาษีประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 (ชม0023.3/ว28322)


แสดงความคิดเห็น