สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานนีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายรัฐบาล (ชม0023.6/1915)


แสดงความคิดเห็น