สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.เมือง สารภี หางดง สันป่าตอง ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป้นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี 2566 (ชม0023.6/3542)


แสดงความคิดเห็น