สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง สันป่าตอง ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม ทม.แม่โจ้ เรื่อง กำหนดวันหยุดสถานธนานุบาลของ อปท. (ชม0023.6/1113)


แสดงความคิดเห็น