สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ นอ.สารภี เรื่อง การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินละสิ่งปลุกสร้างประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1/2566 (ชม0023.3/3848)


แสดงความคิดเห็น