สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ แม่ริม นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3 (ชม0023.3/2472)


แสดงความคิดเห็น