สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ชยปราการ ดอยสะเก็ด สารภี ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง หางดง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT (ชม0023.3/3161)


แสดงความคิดเห็น