สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นอ.พร้าว สันป่าตอง เรื่อง การอนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง ฯ (ชม0023.3/16054)


แสดงความคิดเห็น