สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.พร้าว นายก อบจ.ชม เรื่อง โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชม0023.4/2077)


แสดงความคิดเห็น