สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่ออน กัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง


แสดงความคิดเห็น