สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.แม่ออน ฮอด สะเมิง ดอยหล่อ เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา นายก ทม.ต้นเปา) เรื่อง การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลูกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (ชม0023.3/1648)


แสดงความคิดเห็น