สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.อมก๋อย สะเมิง สันป่าตอง ไชยปราการ เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา) เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2


แสดงความคิดเห็น