สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออน กัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ (ชม0023.215950)


แสดงความคิดเห็น