สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.สันทราย สารภี) เรื่อง ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างข้าราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่5) พ.ศ.2566


แสดงความคิดเห็น