สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมือตอบแบบสำรวจออนไลน์การจัดระดับสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ฯ


แสดงความคิดเห็น