สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน นอ.จอมทอง ไชยปราการ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง หางดง เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) (ชม0023.5/3162)


แสดงความคิดเห็น