สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

เรียน นอ.จอมทอง เชียงดาว ดอยเต่า พร้าว เมืองเชียงใหม่ แม่แจ่ม แม่แตง แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง อมก๋อย ฮอด เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ฯ (ชม0023.5/16079)


แสดงความคิดเห็น