สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ท้องถิ่นอำเภอแม่ริม เรื่อง การตรวจนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม0023.6/856)


แสดงความคิดเห็น