สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง เรื่อง จัดสรรเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชม0023.5/ว870)


แสดงความคิดเห็น