สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในเขตปฏิรุปที่ดิน (ชม0023.3/54)


แสดงความคิดเห็น