สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผุ้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ชม0023.1/29)


แสดงความคิดเห็น