สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 (ชม0023.3/ว40)


แสดงความคิดเห็น