สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง


เรื่อง การเพิกถอนชื่อนางอมรรัตน์ วงค์นันตา ชื่อที่ใช้ในการประกอบพานิชยกิจ ฯ(ชม0023.5/808)


แสดงความคิดเห็น