สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.ไชยปราการ จอมทอง ดอยสะเก็ด สะเมิง แม่แตง นายก อบจ.ชม เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.(ชม0023.5/116)


แสดงความคิดเห็น