สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เรียน ทถอ.เมืองเชียงใหม่ ฝาง จอมทอง แม่ริม แม่ออน สันกำแพง หางดง เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ


แสดงความคิดเห็น